کمیسیون عمران و ترافیک

۲۱تیر
تاکید اعضای کمیسیون عمران و ترافیک شهر قیامدشت بر ساماندهی ترافیکی سطح شهر

تاکید اعضای کمیسیون عمران و ترافیک شهر قیامدشت بر ساماندهی ترافیکی سطح شهر

ششمین جلسه کمیسیون عمران و ترافیک شورای اسلامی شهر قیامدشت با هدف بررسی مسایل عمرانی و ترافیکی این شهر برگزار شد.