زندان هارون

۰۵تیر
زندان هارون بخش خاوران از توابع شهرستان ری

زندان هارون بخش خاوران از توابع شهرستان ری

بازدید جمعی از مسئولین از زندان هارون واقع در آخرین نقطه بخش خاوران