خانواده

۲۰تیر
واکنش مغز پدرها به فرزندان دختر متفاوت از فرزندان پسر است

واکنش مغز پدرها به فرزندان دختر متفاوت از فرزندان پسر است

نتایج یک مطالعه نشان می دهد، پدرانی که فرزند دختر نوپا دارند نسبت به پدرانی که فرزند پسر نوپا دارند، بیشتر به نیازهای دختران توجه می کنند و به آنها پاسخ می دهند.