بودجه شهرداری قیامدشت

۱۶اسفند
تصویب بودجه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری قیامدشت برای سال ۱۴۰۰

تصویب بودجه ۱۰۰ میلیاردی شهرداری قیامدشت برای سال ۱۴۰۰

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره بودجه شهرداری قیامدشت با تاخیر تصویب شد.